artykuly_eksperckie_ok

DZIAŁKA ROLNA - korzyści podatkowe

1. Czy może być kosztem dla firmy?

TAK

A. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 Ustawy o CIT. Wskazany przepis formułuje ogólną zasadę dotyczącą związku ponoszonego wydatku z przychodami podatnika, ale jednocześnie wyraźnie odwołuje się do art. 16 Ustawy o CIT, gdzie przedstawione są różne kategorie kosztów, które z różnych względów nie mogą stanowić, permanentnie lub czasowo, kosztu uzyskania przychodu dla celów podatkowych.

Art. 16 ust. 1 pkt 1a określa wyjątek od ogólnej zasady, który odnosi się specyficznie do gruntów i użytkowania wieczystego. Przepis ten stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie, jednak wydatki takie, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych są kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego ich zbycia, bez względu na czas poniesienia takiego wydatku. Zgodnie więc z tym przepisem, wydatek na nabycie gruntu nie może od razu stać się kosztem uzyskania przychodu (na moment jego poniesienia), ale dopiero w chwili kiedy dochodzi do zbycia tego gruntu. Co do zasady, przepis ten otwiera furtkę do tego, by przy zbyciu gruntu pomniejszyć poniesione pierwotnie koszty o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych, a to mogłoby sugerować, że wydatek na nabycie gruntu co prawda nie może być jednorazowo kosztem uzyskania przychodów na moment nabycia, ale może być odpisywany w koszty podatkowe przez wiele lat w postaci odpisów amortyzacyjnych. W przypadku gruntu tak jednak nie jest. Art. 16c Ustawy o CIT precyzuje bowiem, jakie aktywa w żadnym przypadku nie mogą być przedmiotem amortyzacji i na pierwszym miejscu tej listy znajdują się grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów.

1_dlugopis

Podsumowując, w przypadku, jeżeli zakup gruntu rolnego zostanie dokonany przez podmiot będący podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, to poniesiony wydatek w chwili jego poniesienia nie będzie mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Również podatnik CIT nie ma prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tego kosztu. Wydatek ten stanie się kosztem podatkowym na moment zbycia gruntu, przy czym musi być to zbycie o charakterze odpłatnym.

B. Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zasadniczo przepisy Ustawy o PIT są analogiczne do opisanych powyżej przepisów Ustawy o CIT. I tak art. 22 Ustawy o PIT formułuje generalną zasadę, zgodnie z którą kosztami uzyskania przychodów mogą być wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zabezpieczenia, zachowania źródła przychodów, natomiast art. 23 Ustawy o PIT stanowi, że za koszt uzyskania przychodu nie można uznawać wydatków na nabycie gruntów. Jednocześnie art. 22c w punkcie 1 stanowi o tym, że grunty nie podlegają amortyzacji.

Podsumowując, nawet jeżeli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będzie wykorzystywała nabyty grunt do jej prowadzenia i praktycznie koszt ten będzie miał związek z realizowanymi w ramach działalności gospodarczej przychodami, to i tak wydatek poniesiony na nabycie  gruntu będzie mógł stać się kosztem podatkowym w chwili odpłatnego zbycia gruntu.

Źródła:

  1. Ustawa o PIT z dnia 26.07.1991 r.
  2. Ustawa o CIT z dnia 15.02.1992 r.

2. Czy może zwolnić i być zwolniona z podatku dochodowego?

TAK

Według obowiązujących przepisów, podatek PIT od sprzedaży nieruchomości wynosi 19 proc. dochodu, czyli przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości pomniejszonych przez koszty uzyskania tego przychodu. Należy pamiętać o tym, że podane stawki obowiązują w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytych nie dawniej niż 5 lat od sprzedaży. W przypadku, gdy sprzedamy mieszkanie czy dom po upływie 5 lat od ich nabycia, nie musimy płacić PIT-u. Warto wiedzieć, jak należy obliczać wspomniany okres 5 lat. Liczy się go od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, bądź wybudowanie nieruchomości

Ulga podatkowa obowiązuje w przypadku, gdy w okresie do 2 lat od daty sprzedaży danej nieruchomości, dochód z jej sprzedaży został wydany na własne cele mieszkaniowe. Wspomniany powyżej okres 2 lat liczy się od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie danej nieruchomości. Wolne od opodatkowania są dochody, które odpowiadają iloczynowi dochodu ze sprzedaży mieszkania i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, podzielonym przez przychód ze sprzedaży nieruchomości.

Art. 21 pkt 131 Ustawy o podatku dochodowym mówi, że „dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później, niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych”

2_domek

Do wydatków na cele mieszkaniowe możemy zaliczyć nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, udziału w nim, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu, jak również nabycie gruntu o przeznaczeniu innym niż budowlany w przypadku, gdy w ciągu 2 lat od sprzedaży nieruchomości, ziemia ta zostanie przekształcona na budowlaną .

Po zakończeniu roku podatkowego, w którym sprzedaliśmy naszą nieruchomość, do dnia 30 kwietnia musimy złożyć zeznanie roczne, czyli PIT-39. Musimy w nim wykazać dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych do niej, należny podatek, do którego ma zostać zastosowana ulga mieszkaniowa, a także dochody, które ze względu na ulgę są zwolnione z podatku. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że dochody zwolnione od opodatkowania należy wskazać bez względu, czy wydatki na cele mieszkaniowe zostały już poniesione czy też wydamy pieniądze dopiero po złożeniu zeznania. W przypadku, gdy w terminie 2 lat od sprzedaży nieruchomości nie wypełnimy warunków uzyskania ulgi, czyli nie wydamy określonej w zeznaniu podatkowym kwoty na cele mieszkaniowe, będziemy musieli złożyć korektę zeznania i zapłacić należny podatek oraz odsetki za zwłokę.

Źródła:

  1. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r.

3. Czy może być zwolniona z VATu?

TAK

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych, niż tereny budowlane. W celu oceny możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia z VAT dostawy gruntu, należy w pierwszej kolejności zbadać, czy grunt ten jest niezabudowany (czy nie są na nim posadowione budynki lub budowle).

Jeżeli grunt ten jest niezabudowany, należy w dalszej kolejności ustalić, czy nie jest on terenem budowlanym w rozumieniu przepisów Ustawy VAT. Zgodnie z nią, terenem budowlanym jest grunt przeznaczony pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (okoliczność czy grunt stanowi teren budowlany należy zatem ustalić w oparciu o dokumenty wydawane na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Źródła:

  1. Ustawa o VAT z dnia 11.03.2004 r.

3_widoczekj

4.  Czy może zwalniać z podatku od gruntu?

TAK

Obecne (stan na 2017 rok) stawki roczne za 1 ha:

  • dla gospodarstw rolnych 131,10 zł,
  • dla gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych 262,20 zł.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, bez względu na ich powierzchnię.

Z podatku rolnego ustawowo zwolnione są użytki rolne klasy IV, V i VI oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych.

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Warto zaznaczyć, że roczne stawki podatku od gruntów budowlanych obecnie (stan na 2017 rok) wynoszą:

 

ikony

Źródła:

  1. Ustawa o podatku rolnym z dnia 15.11.1984 r.

Mieszko Łabędziewski