artykuly_eksperckie_ok

OBSZARY CHRONIONE NA WARMII I MAZURACH - czy możliwa jest zabudowa?

Większość obszaru Warmii i Mazur to tereny chronione, które kojarzą się z dziką naturą i brakiem możliwości zabudowy. W rzeczywistości podróżując po tych pięknych miejscach z dużą częstotliwością napotyka się na zabudowy, nawet na dziewiczych terenach Warmii i Mazur spotyka się zabudowę jednorodzinną. Z czego to wynika?

Zgodnie z prawem, jest możliwość zabudowy na obszarach chronionych takich jak np. Mazurski Park Krajobrazowy, Natura 2000 czy Zespół przyrodniczo-krajobrazowy, ale towarzyszą jej różnego rodzaju zakazy i obostrzenia.

1. Obszary chronionego krajobrazu

Art. 24 Ustawy o ochronie przyrody, wymienia zakazy dotyczące obszarów chronionego krajobrazu:

A. budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od: linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych oraz od zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych, usytuowanych na wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym,

B. lokalizowania nowych obiektów budowlanych zarówno na terenach położonych w strefach ochronnych krajobrazu, stanowiących w szczególności przedpola ekspozycji, osie widokowe, punkty widokowe oraz obszary zabudowane wyróżniające się lokalna formą architektoniczną, które są istotne dla zachowania walorów krajobrazowych obszaru chronionego krajobrazu; przy czym co do wskazanych wyżej terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zakaz dotyczy lokalizowania nowych obiektów, natomiast co do tych terenów nie objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, zakaz dotyczy lokalizowania nowych obiektów budowlanych, o których mowa w art. 24 ust. 1a pkt 2 Ustawy o ochronie przyrody, w tym nowych obiektów budowlanych odbiegających od lokalnej formy architektonicznej i takich nowych obiektów budowlanych, których wysokość przekracza 2 kondygnacje lub 7 metrów,

1_eko_raport

C. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest realizacja zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzysząca jej infrastrukturą, o ile zabudowa ta ma mieć powierzchnię większą od 2 ha i 0,5 ha odpowiednio na terenach Warmińsko-Mazurskich Obszarów Chronionych, które zostały objęte lub nie są objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W takim przypadku wnioskując w Urzędzie Gminy o WZ (warunki zabudowy), RDOŚ może stwierdzić, że istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Właściciel nieruchomości zazwyczaj musi wtedy zlecić specjalistycznej firmie wykonanie karty informacyjnej (koszt od 500 zł) lub raportu środowiskowego (koszt od 10 000 zł) dotyczącego danego gruntu. Taki raport musi być wykonany w określonych porach roku i może potrwać kilka miesięcy.

2. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Ustawa o ochronie przyrody nie obejmuje żadnej postaci zakazu lokalizowania na ich terenie nowych obiektów budowlanych.  Należy jednak zwrócić uwagę na art. 45 ust. 1 pkt. 7 dotyczący zakazu zmiany sposobu użytkowania ziemi. Jeśli działka na Mazurach przeznaczona jest pod działalność rolniczą, to powinno się wnioskować o WZ na zabudowę zagrodową, aby nie zmieniać jej przeznaczenia.

3. Parki krajobrazowe

Wybudowanie budynku mieszkalnego na Warmii i Mazurach jest możliwe, jeśli przedsięwzięcie to zostanie uznane przez właściwy organ za takie, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe, a przeprowadzona procedura oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wykaże brak niekorzystnego wpływu tego przedsięwzięcia na przyrodę i krajobraz parku krajobrazowego, o ile właściwy organ stwierdzi potrzebę przeprowadzenia oceny przedsięwzięcia na środowisko. Do wniosku o WZ zaleca się dołączenie karty informacyjnej, dokumentującej brak negatywnego wpływu budowy na środowisko.

2_eko_dom

4. Natura 2000

Możliwość zabudowy istnieje, jeśli podejmowanie działania zmierzające do uzyskania decyzji administracyjnych, pozwalających na przygotowanie i przeprowadzenie procesu budowlanego, nie zostaną przez właściwy organ uznane za podejmowanie działań mogących osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000. W tym wypadku trzeba się liczyć z potrzebą zlecenia raportu środowiskowego, jego kosztem i czasem potrzebnym na jego wykonanie.

Podsumowując, warto stosować ekologiczne rozwiązania budowlane i chronić przyrodę nie tylko dlatego, bo tego wymaga ustawodawca, ale też ze względu na postępujące globalne ocieplenie wynikające z ludzkiej pychy, która kiedyś może doprowadzić do katastrofalnych skutków dla nas wszystkich.

Źródła:

  1. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r.
  2. Encyklopedia Warmii i Mazur

Mateusz Kotur